top of page

Kierunki kształcenia

 

KLASA WIELOZAWODOWA

 

Nauka w klasie wielozawodowej w naszej szkole trwa 3 lata. Uczniowie, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, wybierają zawód i samodzielnie poszukują praktyki u pracodawców. Szkoła przyjmie ucznia do klasy wielozawodowej, gdy przedstawi zaświadczenie od pracodawcy o możliwości przyjęcia na zajęcia z nauki zawodu. Wówczas uczniowie będą zdobywać w szkole jedynie wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących, natomiast wiedzę z zakresu wybranego zawodu na okresowych kursach zawodowych. Umiejętności w wybranych zawodach będą zdobywać podczas nauki zawodu u wybranego przez siebie pracodawcy, przez cały okres edukacji.

W klasie wielozawodowej odbywa się kształcenie w następujących zawodach: kucharz, fryzjer, sprzedawca, cukiernik, ogrodnik, murarz-tynkarz, cieśla, dekarz, cukiernik, ślusarz, elektromechanik, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik- operator pojazdów i maszyn rolniczych, blacharz samochodowy, lakiernik, elektryk, monter sieci i instalacji i urządzeń sanitarnych, krawiec i innych.

Szkoła współpracuje m.in. z:

Cechem Rzemiosł Różnych w Śmiglu,

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wschowie,

Centrum Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze,

Ośrodkiem Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Wolsztynie.

 

 

TECHNIK EKONOMISTA 331403

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Kształcenie w zawodzie technik ekonomista odbywa się:

• w pięcioletnim technikum;

• na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

 

 

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik ekonomista powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej:

a) stosowania przepisów prawa w prowadzeniu działalności,

b) prowadzenia dokumentacji biurowej i magazynowej,

c) prowadzenia dokumentacji procesu sprzedaży,

d) gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku,

e) sporządzania biznesplanu;

2) w zakresie kwalifikacji EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych:

a) prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy,

b) sporządzania dokumentacji kadrowej,

c) prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi, d) rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

e) prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń,

f) prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych,

g) prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego.

 

 

 

WARUNKI PRACY

Będziesz pracować głównie w pomieszczeniach biurowych. Miejsce pracy zależne jest także od miejsca zatrudnienia, np. technik ekonomista, zatrudniony w firmach ubezpieczeniowych, znaczną część swoich obowiązków może wykonywać:

- w terenie,

- w pozycji siedzącej, często obsługując komputer,

- zarówno indywidualnie, jak i w zespole, 

- mając normowany, ośmiogodzinny czas pracy,

- nosząc często ubranie reprezentacyjne.

Możesz pracować między innymi:

• w urzędach administracji;

• w urzędach skarbowych;

• w biurach księgowych;

• w bankach;

• w sekretariatach;

• w agencjach celnych;

• w biurach maklerskich;

• w towarzystwach ubezpieczeniowych;

• w stowarzyszeniach i fundacjach;

• we własnej firmie;

• w firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych

ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK EKONOMISTA

Pięcioletnie technikum kształcące w zawodzie technik ekonomista oraz zdanie egzaminów zawodowych z zakresu kwalifikacji EKA.04.

Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej oraz EKA.05.

Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.

PRAKTYKA ZAWODOWA – 280 godzin

Odbywa się w urzędach administracji, w biurach księgowych, w firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych

Klasa III – 4 tygodnie (140 godzin)

Klasa IV – 2 tygodnie (70 godzin)

Klasa V – 2 tygodnie (70 godzin)

bottom of page