Sygnalisto!

Zanim dokonasz zgłoszenia wewnętrznego zapoznaj się z poniższymi informacjami:

a) zgłoszenie będzie rozpatrywane zgodnie z Regulaminem zgłoszeń wewnętrznych;

b) Regulamin określa m.in. kto może dokonać zgłoszenia wewnętrznego (m.in. obecny lub były pracownik Zespołu Szkół w Przemęcie), a także zakres spraw, których może dotyczyć zgłoszenie;

c) zgodnie z przepisami status Sygnalisty uzyskuje osoba, która w momencie dokonywania zgłoszenia ma uzasadnione podstawy, by sądzić, że informacje dotyczące zgłaszanych naruszeń są prawdziwe (zob. więcej na temat ochrony sygnalistów - dyrektywa UE 2019/1937);

d) postanowień Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych nie stosuje się, jeżeli naruszenie prawa godzi wyłącznie w prawa zgłaszającego lub zgłoszenie naruszenia następuje wyłącznie w indywidualnym interesie zgłaszającego. Nie wyklucza to stosowania innych procedur ochronnych w tym zakresie. W tym przypadku działania następcze mogą obejmować, na przykład, skierowanie sprawy do innych kanałów lub procedur w przypadku zgłoszeń dotyczących jedynie praw indywidualnych osoby dokonującej zgłoszenia;

e) zgodnie z treścią Regulaminu zgłoszenie może być anonimowe;

f) przepisy zawierają mechanizmy chroniące sygnalistów (a czasem także inne osoby np. pomagające w dokonaniu zgłoszenia) m.in. przed działaniami odwetowymi;

g) po dokonaniu zgłoszenia (na następnej stronie) otrzymasz potwierdzenie zgłoszenia (w formacie pdf – do pobrania) – nie zapisuj tego pliku na urządzeniu kontrolowanym przez inne osoby lub organizację, której zgłaszasz naruszenie;

h) po dokonaniu zgłoszenia i utworzeniu PINu możesz śledzić, jakie kroki zostały podjęte w związku ze zgłoszeniem (sprawdzaj swoje zgłoszenie systematycznie, ponieważ Organizacja, która otrzyma zgłoszenie może poprosić o dodatkowe informacje);

i) tym samym kanałem zostanie przekazana informacja o podjętych działaniach w związku ze zgłoszeniem, w terminie wskazanym w Regulaminie (informacja zwrotna);

j) nie powinieneś dokonywać zgłoszenia z urządzenia (np. komputera / telefonu) będącego pod kontrolą organizacji, której dotyczy zgłoszenie.

Ponadto przed dokonaniem zgłoszenia sprawdź:

czy połączenie internetowe jest szyfrowane (sprawdź, czy ikona kłódki znajduje się w pasku przeglądarki);

czy link, pod którym znajduje się niniejszy formularz zgadza się z linkiem udostępnionym przez Organizację, której chcesz zgłosić naruszenie.

 

Jeżeli w treści zgłoszenia znajdą się dane osobowe to:

Administratorem tych danych będzie Organizacja przyjmująca zgłoszenia;

Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu i przez okres niezbędny do realizacji obowiązków związanych z przyjmowaniem i obsługą zgłoszeń, w szczególności okres przedawnienia roszczeń (podstawa z RODO: art. 6 ust. 1 lit. c) w zw. z odpowiednimi przepisami krajowymi);

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne celem realizacji wymogów dotyczących przyjmowania i obsługi zgłoszeń Sygnalistów;

Przetwarzanie danych jest powierzane dostawcy aplikacji Esignaller (TechInLaw sp. z o.o.) w zakresie przechowywania danych;

Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.