top of page

        Najstarsze informacje źródłowe związane z naszą szkołą pochodzą z XVI wieku. W 1508 r. jest zapis o Wawrzyńcu, synu Jana z Przemętu, który studiował na Akademii Krakowskiej. Kilka lat później w roku 1525 pojawia się wiadomość o rektorze szkoły w Przemęcie - Walentym. W XVII wieku była tu szkoła elementarna o 1 nauczycielu. Po II rozbiorze Polski Przemęt został włączony do Prus, które 1 czerwca 1797 r. odebrały nam prawa miejskie. W 1861 r. do szkoły uczęszczało 166 dzieci, a koszty jej utrzymania w dużej mierze pokrywało miejscowe społeczeństwo, płacąc wójtowi w Przemęcie specjalny podatek zwany składką szkolną. W Przemęcie zbudowano 2 budynki szkolne: pierwszy ok. 1890 roku a drugi w 1910 r. W każdym z nich znajdowały się po 2 sale lekcyjne i po 1 mieszkaniu dla nauczycieli, których sprowadzono z centralnych Niemiec. 
    Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku, naukę w przemęckiej szkole rozpoczęto dopiero wiosną 1919 r., z chwilą wyzwolenia naszych miejscowości przez Przemęcką Kompanię Powstańców Wielkopolskich. W okresie międzywojennym istniała wówczas 5-klasowa katolicka szkoła powszechna 2-go stopnia z 4 nauczycielami. Naukę w tym czasie pobierało ok. 200 uczniów. Przy szkole działał chór dziecięcy, który w 1927 r. za występ na Święcie Pieśni w Wolsztynie otrzymał wyróżnienie w postaci listu pochwalnego.
Z chwilą nastania okupacji hitlerowskiej szkoła na kilka tygodni została zamknięta, a następnie wznowiono nauczanie dla dzieci najmłodszych, w języku niemieckim.
    20 lutego 1945 r. po 5 latach okupacji w murach naszej szkoły zadźwięczała mowa polska w dziękczynnej modlitwie oraz pieśni "Boże, coś Polskę". W pierwszych dniach do szkoły zgłosiło się 179 dzieci, jednak sale lekcyjne były zdewastowane. Placówkę dość szybko uruchomiono dzięki dużemu zaangażowaniu mieszkańców oraz ówczesnego kierownika szkoły, Bolesława Zielińskiego.
  Kolejne lata przyniosły systematyczny rozwój organizacyjny szkoły. Do połowy lat sześćdziesiątych był on oparty na szkole 7-klasowej, a od 1 września 1966 r. - na 8-klasowej. W latach 1945-1973, tj. do czasu, kiedy wprowadzono szkoły zbiorcze, liczba uczniów w Szkole Podstawowej w Przemęcie wzrosła niemal dwukrotnie. Zwiększająca się liczba uczniów pociągała za sobą konieczność rozbudowania bazy lokalowej szkoły, która zmuszona była wtedy do pracy na 2 zmiany. Częściowo tą trudną sytuację usiłowano złagodzić poprzez adaptację 1 1962 r. budynku gospodarczego na pracownię zajęć praktyczno-technicznych.
Właściwa poprawa warunków lokalowych nastąpiła dopiero w 1966 r. po wybudowaniu pawilonu z 7 salami lekcyjnymi i świetlicą. Równocześnie oddano do użytku budynek mieszkalny z 2 mieszkaniami dla rodzin nauczycielskich, a w 1974 r. wybudowano dom nauczyciela z 4 mieszkaniami.
    Od 1 września 1973 r. w wyniku ówczesnej reformy oświaty zaczęto tworzyć w Polsce zbiorcze szkoły 8-klasowe, do których dowożono specjalnymi autobusami uczniów z okolicznych mniejszych placówek. Zbiorcza szkoła Podstawowa, a od 1976 r. Zbiorcza Szkoła Gminna w Przemęcie, ponownie stanęła przed barierą braku pomieszczeń dydaktycznych, w tym brakującej sali gimnastycznej, a liczba uczniów przekraczała 450. Kolejna rozbudowa przemęckiej szkoły nastąpiła w latach 1993 - 1996. W 1994 r. została oddana do użytku sala gimnastyczna wraz z zapleczem higieniczno-sanitarnym, a w 1996 r. - część dydaktyczna z 6 salami lekcyjnymi, 2 gabinetami oraz z małowymiarową drugą salą gimnastyczną.
    Z dniem 1 września 1999 r. placówka otrzymała nazwę Zespół Szkół Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Przemęcie, w której pobierało edukację 531 uczniów w 28 oddziałach, w tym 57 uczniów w 2 oddziałach gimnazjum i przy obsadzie 38 nauczycieli.

    6 stycznia 2004 r.  z inicjatywy ówczesnego dyrektora Pana Antoniego Fornalskiego odbyła się uroczystość nadania zaszczytnego imienia Powstańców Wielkopolskich Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Przemęcie.

   Rok szkolny 2012/2013 jest rokiem przełomowym, ponieważ Rada Gminy Przemęt podejmuje uchwałę o włączeniu do placówki Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nadając nową nazwę  -  Zespół Szkół w Przemęcie.

52-5812.png
bottom of page