top of page

Sprawozdanie z realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” -Priorytet 3 Kierunek interwencji 3.2w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Przemęcie

     31 grudnia zakończyliśmy realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” uchwalonego przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

 

     Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego  w ramach programu wieloletniego - „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – Priorytet 3 Kierunek interwencji 3.2. opracowany w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Przemęcie został pozytywnie zaopiniowany. Dzięki temu nasza biblioteka  pozyskała 15000 zł, czyli: 12000 zł z projektu + 3000 zł wkładu własnego Szkoły. Kwota ta, według projektu,  została wykorzystana  w następujący sposób:

 

  • 8500 zł przeznaczono na zakup książek. Biblioteka wzbogaciła się o 373 pozycje – 370 książek w wersji papierowej i 3 audiobooki.

  • 4000,00 zł przeznaczono na zakup laptopa i drukarki jako   elementów  wyposażenia biblioteki;

  • 2500,00 zł w ramach   promocji  czytelnictwa przeznaczono na 3 spotkania autorskie z panem Marcinem Koziołem, w których uczestniczyli uczniowie klas 1-8 oraz 2 spotkania autorskie z panem Łukaszem Wierzbickim, w których uczestniczyli uczniowie klas 1 – 3.

Fundusze z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zostały przez bibliotekę szkolną  w pełni wykorzystane.

 Zgodnie z wytycznymi określonymi w zadaniach projektu zakup konkretnych pozycji książkowych został dokładnie przemyślany. Przeprowadzono ankietę wśród uczniów i nauczycieli szkoły podstawowej na temat „Książka, którą chciałbym/chciałabym polecić znajomemu” (uczniom niepełnosprawnym pomogli nauczyciele wspierający). W bibliotece wystawiono skrzynkę „Moja wymarzona książka”. Przeprowadzono też wiele rozmów z uczniami oraz wychowawcami i specjalistami  celem rozpoznania preferencji czytelniczych uczniów i potrzeb wynikających z braków nowości książkowych.  Podczas planowania poszerzenia księgozbioru brano pod uwagę potrzeby uczniów. Dbano o to, by pozycje książkowe były jak najlepiej dostosowane, przystępne w odbiorze, a przez to czytelne i zrozumiałe również dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W celu dokonania jak najlepszego zakupu książek przeglądano witryny Fundacji ABCXXI- Cała Polska Czyta Dzieciom. Analizowano portale internetowe poświęcone książkom dla dzieci                                     i młodzieży. Przeglądano witryny internetowe wydawnictw, śledzono nowości wydawnicze.

W ten sposób stworzona została lista książek planowanych do zakupu.

Przed przystąpieniem do rozesłania zapytania ofertowego do księgarń przeprowadzono konsultacje z Samorządem Uczniowskim, Radą Rodziców i bibliotekarzem Gminnego Centrum Kultury w Przemęcie, którzy  pozytywnie zaopiniowali sporządzoną listę książek. .

Szkoła wysłała zapytania ofertowe do trzech hurtowni książek: Bonito.pl, Księgarni Tuliszków i Księgarni Czytam.pl. Ostatecznie zakupu większości woluminów dokonano w Księgarni Tuliszków, która zaproponowała najkorzystniejszą ofertę. Brakujące pozycje z listy zakupiono w Księgarni Bonito.pl  i Wydawnictwie KsiązkiNeli.pl.

Pierwsza dostawa   trafiła do biblioteki pod koniec września.  W zakupach planowanych książek uwzględniono też potrzeby osób niepełnosprawnych – zakupiono audiobooki i książki z dużą czcionką oraz z treścią dostosowaną do poszczególnych potrzeb edukacyjnych oraz zainteresowań uczniów. Zakupiono również książki dla dzieci zdrowych pomagające zrozumieć odmienność zachowań chorych rówieśników.  Oprócz książek o różnej tematyce, uzupełniono  kanon lektur. Zakupiono też książki o tematyce historycznej, w tym poświęconych historii Polski XX wieku. W celu zwiększenia świadomości ekologicznej zakupione zostały książki o tej właśnie tematyce.

Wszystkie pozycje zostały wprowadzone do programu MOLNET+. Po wprowadzeniu nowości do księgi inwentarzowej i ich opracowaniu rozpoczęto wypożyczanie. Każda zakupiona książka posiada pieczątkę z logo projektu oraz słowami: „Dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

O nowościach informowano w bibliotece szkolnej organizując wystawy oraz na szkolnej stronie internetowej i szkolnym Facebooku.

Godziny pracy biblioteki umożliwiały dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych, przed zajęciami i po ich zakończeniu. Od roku 2017 uczniowie mają też możliwość wypożyczenia książek na czas ferii zimowych i letnich.

Biblioteka szkolna od wielu lat prowadzi współpracę z Biblioteką Gminnego Centrum Kultury w Przemęcie. Zajęcia organizowane w GCK i B łączą zabawę i naukę z książką, rozwijają wyobraźnię i kreatywność dzieci. Ich celem jest uświadomienie roli książki w życiu oraz wskazanie możliwości czerpania wiedzy z różnych źródeł. 6 czerwca podpisano umowę o współpracy partnerskiej przy realizacji zadań Programu. Współpraca z Biblioteką GCK obejmowała: pomoc i opiniowanie w zakresie planowanych zakupów, wzajemną wymianę informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo. Zrealizowano wspólny projekt: grę terenową "Młodzież historię i legendy Ziemi Przemęckiej zna".

Uczniowie wzięli  udział:

-  w II edycji akcji czytelniczej "Karta Czytelnika Juniora";

- w obchodach Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania;

- w lekcjach bibliotecznych z okazji:  Światowego Dnia Drzewa, Dnia Kundelka, Dnia Pluszowego Misia - spotkanie z Misiem Paddingtonem, Dnia Jeża, powitania jesieni;

- w historycznej grze terenowej „Przemęt – cała wstecz”;

- w spektaklu pt. „Klaudek  i Klaudynka” wystawionym przez „Teatr Dzieci Miłość”;

- w warsztatach teatralnych dla dzieci;

-  w konkursie „Uczniów z gminy Przemęt kręci bezpieczeństwo”;

Bibliotekarz GCKiB w Przemęcie wziął udział w Narodowym Czytaniu i Międzynarodowym Dniu Głośnego Czytania organizowanych przez bibliotekę szkolną.

W marcu rodzice zostali poinformowani na szkolnym Facebooku o wsparciu finansowym MEN na zakup nowości do biblioteki szkolnej. We wrześniu na spotkaniach klasowych wychowawcy odczytali list otwarty, opracowany przez bibliotekarza, przedstawiający korzyści płynące  z czytania książek oraz wpływ czytania na rozwój dzieci i młodzieży. Rodzice otrzymali materiały promujące czytelnictwo oraz materiały o wpływie czytania na rozwój dzieci i młodzieży. Na korytarzu, przy bibliotece, wykonano gazetkę zachęcającą do czytania książek: "Zalety książki", "Głośne czytanie".

Realizację programu rozpoczęto w czerwcu zaraz po podpisaniu przez organ prowadzący odpowiednich dokumentów i spłynięciu funduszy.

 Na stronie internetowej szkoły oraz na szkolnym Facebooku, na bieżąco, umieszczono informacje o działaniach w ramach Priorytetu 3.

Poza zakupem książek, jako szkoła otrzymująca dofinansowanie zostaliśmy zobligowani do realizacji działań promujących czytelnictwo z udziałem uczniów. Zgodnie z harmonogramem zostały zrealizowane następujące zadania:

1. Akcja „Czytanie na dywanie w świetlicy szkolnej” z wykorzystaniem zastanego i wzbogaconego księgozbioru biblioteki szkolnej - cały czas trwania programu;                                                                                          2. Akcja „Codzienne czytanie na dzień dobry” z wykorzystaniem zastanego i wzbogaconego księgozbioru biblioteki szkolnej;  - cały czas trwania programu;                                                                                                            3. Akcja „Podzielmy się książkami, z których wyrośliśmy” - cały czas trwania programu;                                                                                                  

4. Szkolny Konkurs "Mistrz Pięknego Czytania"- 7.06.23r.                              

5. Tydzień Głośnego Czytania Dzieciom - 1 - 7. 06.23r.               

6.   Pasowanie na czytelnika pierwszoklasistów - 15.06.23r.

7.   Narodowe Czytanie z udziałem władz Gminy Przemęt i pracownika GCKiB w Przemęcie - 14.09.23r.                                      

8. Dzień Głośnego Czytania dla szkoły, Przedszkola Samorządowego w Przemęcie, Dziennego Domu Seniora w Błotnicy - 29.09.23r.                                                                                   

9.  Spotkanie autorskie z p. Marcinem  Koziołem - 5.10.23r.

10.  Obchody Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych: klasy 1 – 3-  wykonanie ozdobnych kartek z życzeniami dla biblioteki, klasy IV- VIII -  wykonanie plakatów nt. Nasza wymarzona biblioteka szkolna - październik 2023r.                                                                                             

11.  Akcja "Czytam sobie w szkole" z sesją fotograficzną. Wystawa zdjęć - 16 - 20.10.23r.                                                                                                        12.  Udział w IV Międzynarodowej Edycji bicia rekordu w czytaniu na przerwie "Przerwa na czytanie"  - 19.10.23r.  

13. Spotkanie on–line uczniów klasy IIB z panią dr Anną Michniuk/Ciocią Anią z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Zakład edukacji Medialnej WSE UAM, autorką filmów edukacyjnych dla dzieci i propagatorką akcji „Przerwa na czytanie” – 23.10.23r.;  

14. Inscenizacja pt. "W krainie bajek i baśni - o tym, że każdy z nas w sercu ma ukryty skarb" dla klas 1 - 3 i dzieci z Przedszkola Samorządowego w Przemęcie - 7.11.23r.       

15. Szkolny Konkurs Recytatorski Mali Recytatorzy pt. "Kocham Cię Polsko" - 8.11.23r.                                                          

16. Spotkanie autorskie z p. Łukaszem Wierzbickim - 13.11.23r.                                                                                                           17. "Wieczór w bibliotece szkolnej" pod hasłem "Święta Bożego Narodzenia z Cukierkiem - bohaterem książek Waldemara Cichonia" - 1.12.23r.                                                            

18. Akcja "Rodzice czytają dzieciom", podczas której wykorzystano wzbogacony księgozbiór biblioteki szkolnej   - 4.12.23r.                             

19. Spotkanie z regionalistą, historykiem p. Januszem Skrzypczakiem nt. Powstania  -Wielkopolskiego - 7.12.23r.

20. Kiermasz Książki we współpracy z Wydawnictwem Tuliszków - 6 - 7.12.23r.                                         

21. Akcja „Święta z książką” – 11.12. – 22.12.23r.;                                            

22.Obchody świąt nietypowych  - organizowanie zajęć czytelniczo - plastycznych  w bibliotece,  promowanie książek zgodnie z tematyką świąt nietypowych- cały czas trwania programu:

Ø  Dzień Kropki – 18.09.23r.

Ø  Dzień Turysty – 27.09.23r.

Ø  Dzień Zwierząt – 6.10.23r.

Ø  Dzień Drzewa – 10.10.23r.

Ø  Dzień Kundelka połączony z dniem Origami – 26.10.23r.

Ø  Dzień Dyni- 31.10.23r.

Ø  Święto Niepodległości – 9.11.23r.

Ø  Dzień Jeża – 10.11.23r.

Ø  Dzień Łamańców Językowych – 13.11.23r.

Ø  Dzień Praw Dziecka – 20.11.23r.

Ø  Dzień Życzliwości – 21.11.23r.

Ø  Dzień Pluszowego Misia – 24.11.23r.

Ø  Wróżby andrzejkowe z Harrym Potterem - 29.11.23r.

Ø  Mikołajki – 6.12.23r.

Ø  Magia Świąt Bożego Narodzenia – 12.12.23r.

Ø  „Jak obchodzona jest Gwiazdka w Bullerbyn”. Zwyczaje bożonarodzeniowe na świecie – 19.12.23r.

Z okazji obchodów każdego święta nietypowego przygotowywano gazetkę tematyczną.

23. Wystawy z wykorzystaniem zastanego i wzbogaconego księgozbioru biblioteki szkolnej;:

Ø  książek podróżniczych;

Ø  książek Marcina Kozioła;

Ø  książek z drzewem w tytule/tytule serii, treści czy motywem graficznym oraz popularnonaukowych;

Ø  książek o psach,

Ø  książek historycznych;

Ø  książek Łukasza Wierzbickiego;

Ø  książek Waldemara Cichonia;

Ø  książek o tematyce bożonarodzeniowej;

Ø  na bieżąco nowości zakupionych w ramach programu;

 

Zrealizowano w klasach następujące projekty:

·         Klasy  1 – 3:

„Poznajemy kontynenty z Nelą małą Reporterką” Zapoznanie się z serią książek o podróżach

Neli. Wykonanie lapbooków dotyczących wszystkich kontynentów:

- „Poznajemy kontynenty z Nelą małą Reporterką” Zapoznanie się z serią książek o podróżach

Neli. kl. Ia „Europa”

- „Poznajemy kontynenty z Nelą małą Reporterką” Zapoznanie się z serią książek o podróżach

Neli .kl. Ib „Azja”

- „Poznajemy kontynenty z Nelą małą Reporterką” Zapoznanie się z serią książek o podróżach

Neli .kl. IIa „Afryka”

-„Poznajemy kontynenty z Nelą małą Reporterką” Zapoznanie się z serią książek o podróżach

Neli. kl. IIb „Australia”

-„Poznajemy kontynenty z Nelą małą Reporterką” Zapoznanie się z serią książek o podróżach

Neli. kl. IIIa „Ameryka Południowa i Północna”

-„Poznajemy kontynenty z Nelą małą Reporterką” Zapoznanie się z serią książek o podróżach

Neli. kl. IIIb „Antarktyda"

* Klasa IVa - Wykonanie plakatu promującego czytanie pod tytułem "Bohaterowie naszych

lektur",

*Klasa IVb - „Książka moim przyjacielem. Polecamy co warto przeczytać.” Zaproponowanie innym dzieciom swoich ulubionych książek. Przygotowanie reklamy książki.

*Klasa V a -„Dobre maniery i wychowanie- savoir vivre dla uczniów szkoły podstawowej.

Samodzielne czytanie książek. Przygotowanie plakatu”.

*Klasa Vb - „Lektury naszych rodziców”- przeprowadzenie wywiadu wśród rodziców, wyszukanie ich w bibliotece i przygotowanie prezentacji nt. Co czytali rodzice będąc w wieku uczniów.

*Klasa VIa - ”Czytam, bo lubię- przeprowadzenie dyskusji na temat przeczytanych książek”

*Klasa VII a - „Wiosna z książką w tle” Wykonanie zdjęć, w których motywem przewodnim będzie ulubiona książka. Stworzenie listy książek, które zdaniem uczniów zasługują na miano najciekawszych.

*Klasa VIII a - „Książki i ich filmowe adaptacje”- Przygotowanie prezentacji multimedialnej”.

    Realizacja projektów wdrażała  do pracy zespołowej oraz odpowiedzialności za końcowy rezultat całego zespołu. Za realizację tych zadań odpowiedzialni byli wychowawcy klas.

Wnioski z realizacji programu:

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa został zrealizowany zgodnie z założeniami, cele zostały osiągnięte. Woluminy zakupione zostały zgodnie z zapotrzebowaniem uczniów, co spowodowało zwiększenie zainteresowania zarówno książką, jak i biblioteką, co przełożyło się na wzrost wypożyczeń. Nowości zakupione do biblioteki to atrakcyjne i pięknie wydane książki, bestsellery oraz pozycje poczytnych autorów. Ciekawie doposażony księgozbiór pozwala uczniom rozwijać zamiłowania czytelnicze, efektywnie spędzać wolny czas, dostarcza radosnych emocji, wielu wrażeń, rozwija różnorodne zainteresowania, dyskusje na temat przeczytanych książek, daje możliwość uczestniczenia w ciekawych zajęciach i projektach edukacyjnych, rozbudzając wśród uczniów kreatywność. Wspólne czytanie i spędzony czas z książką okazał się być łatwym i mądrym sposobem budowania więzi z uczniami, a także siłą pobudzającą intelekt i wyobraźnię. Wszystkie przedsięwzięcia promujące czytelnictwo były bardzo dobrze przyjęte przez społeczność uczniowską i cieszyły się dużą sympatią i zaangażowaniem. Program zintegrował różnorodne działania  nauczyciela bibliotekarza, dyrektora szkoły, rady pedagogicznej oraz rodziców wokół promocji czytelnictwa w szkole. Wzbogacił także aspekt współpracy z Gminnym Centrum Kultury i Biblioteką w Przemęcie, a także z władzą Gminy Przemęt, Przedszkolem Samorządowym w Przemęcie oraz Dziennym Domem Seniora w Błotnicy. Otworzył możliwości do nowych, ciekawych działań w bibliotece i w szkole. Biblioteka nie zakończyła na tym swych działań w promowaniu literatury i w dalszym ciągu będzie kontynuować wszelkie działania mające na celu zachęcanie do czytania. Szkoła aktywnie włączyła się w realizację Programu i jest otwarta na udział w podobnych zadaniach w przyszłości.                           

      Dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób zaangażowali się  w realizację programu w naszej szkole i zawsze służyli radą oraz  pomocą.

                                                                            

  Szkolny koordynator: Marzena Zdanowicz

31 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page